regulamin warsztatów

chcemy abyście czuli się w pracowni bardzo dobrze i swobodnie,  a co najważniejsze bezpiecznie. w związku z tym, prosimy wszystkich użytkowników pracowni o zapoznanie się z poniższym regulaminem pracowni i warsztatów.

1.  Marta Barańska Pracownia (mebel)²

ul. Balicka 100

30-149 Kraków

NIP: 6611900345

2.  w trakcie korzystania z pracowni prace mogą być wykonywane tylko przy stanowiskach wskazanych przez osobę nadzorującą pracownię.

3.  do dyspozycji użytkowników pracowni są narzędzia i elektronarzędzia znajdujące się tylko i wyłącznie na stanowiskach warsztatowych, tj.: piły płatnice, piły grzbietnice (w tym przyrżnie oraz piły nastawne), wiertarko-wkrętarki, szlifierki oscylacyjne, wyrzynarki, inne narzędzia stolarskie (narzędzia miernicze, ściski, dłuta, młotki, wkrętaki, itp.)

UWAGA!

przy pracy z narzędziami i elektronarzędziami należy zachować szczególną ostrożność i obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania modyfikacji dostępnego sprzętu.

4.  użytkownicy pracowni obowiązkowo korzystają z okularów ochronnych, masek przeciwpyłowych, stoperów i innych niezbędnych zabezpieczeń do wykonywanej pracy.

5.  przed przystąpieniem do pracy należy związać włosy, sprawdzić czy nie posiadamy luźnych elementów ubioru, które mogą zostać wciągnięte przez maszyny przy pracy.

6.  wymiana osprzętu w elektronarzędziach odbywa się zawsze po odłączeniu źródła zasilania.

7.  po zakończonej pracy z elektronarzędziami zawsze odłączamy je od źródła zasilania.

8.  użytkownicy pracowni zobowiązani są do korzystania z narzędzi oraz elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

9.  uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób nadzorujących.

10.  pracownia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób nadzorujących.

11.  użytkownicy pracowni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań, dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń osób nadzorujących w czasie przebywania w pracowni.

12.  warsztaty odbywają się w ustalonym z uczestnikami miejscu i czasie. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w pracowni (mebel)² przy ul. balickiej 100, kraków 31-352.

13.  aby potwierdzić zgłoszenie na warsztaty, należy wykupić udział za pomocą strony internetowej.

14.       przed warsztatami należy wpłacić całą kwotę na konto bankowe pracowni podając w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz termin warsztatu.

15.       ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. o udziale decyduje kolejność wpłat.

16.       jeśli nie uzbiera się minimum 3 osoby, warsztaty mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji pracownia zwraca pieniądze osobom, które przelały je na konto pracowni. Istnieje również możliwość przyjścia na zajęcia w innym uzgodnionym terminie.

17.       zwrot możliwy jest na 7 dni roboczych przed terminem zajęć. jeśli ktoś rezygnuje z udziału w warsztatach po ich opłaceniu po tym terminie, nie otrzymuje zwrotu pieniędzy ani gwarancji udziału w zajęciach w innym terminie. istnieje wówczas możliwość znalezienia innej osoby na swoje miejsce.

18.       w cenie warsztatu są materiały potrzebne do nauki. pobierana jest dopłata za drewno i materiały niezbędne do realizacji projektów indywidualnych na warsztatach drewno-twórczych i przy niestandardowych projektach na warsztatach renowacyjno-tapicerskich. materiały dodatkowe wydawane są uczestnikom po otrzymaniu wpłaty.

19.       uczestnicy warsztatów sprzątają narzędzia po zakończonej pracy.

20.       uczestnicy zobowiązują się odebrać projekty, nad którymi pracują w pracowni w ciągu 30-stu dni od dnia zakończenia pracy. projekty pozostawione dłużej stają się własnością pracowni.

21.       potwierdzenie uczestnictwa wpłatą oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

22. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

 

ogromnie prosimy i  dziękujemy z góry  za przestrzeganie regulaminu pracowni i warsztatów!

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO!

 

RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwane jako „RODO” jest Firma Marta Barańska Pracownia (mebel)² z siedzibą w Krakowie 30-149, ul. Balicka 100 – dalej zwana ADMINITRATOREM.

2. Administrator danych wskazany w pkt. 1 odpowiada za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy z pracownią.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Podanie danych jest dobrowolne a obowiązek ich podania wynika z następujących przepisów prawa: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), oraz wydanych na ich podstawach aktów wykonawczych. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczna z rezygnacja z realizacji w/w umowy.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do przetwarzania danych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.